3. kolo dražby RD s pozemkami v obci Lúky, okr. Púchov
3. kolo dražby RD s pozemkami v obci Lúky, okr. Púchov
3. kolo dražby RD s pozemkami v obci Lúky, okr. Púchov
3. kolo dražby RD s pozemkami v obci Lúky, okr. Púchov

3. kolo dražby RD s pozemkami v obci Lúky, okr. Púchov

KDE KDE: Notársky úrad JUDr. Ján Hamara, M.R. Štefánika 136 017 01 Považská Bystrica
kedy KEDY: 17.12.2019, 13:00

Spoločnosť Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o. vyhlasuje 3. kolo dražby rodinného domu s príslušenstvom a pozemkami v obci Lúky, a to rodinného domu súpisné číslo 380 na parcele č. 1101/11 spoločne s pozemkami parcely registra “C“ s parcelným číslom 1101/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 601 m2, parcelným číslom 1101/11, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 78 m2, parcelným číslom 1101/24, druh pozemku: trvalý trávny porast, výmera: 121 m2, všetko evidované na liste vlastníctva č. 1203, okres Púchov, obec Lúky, katastrálne územie Lúky. Kontaktné údaje: Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o., 29.augusta 36A, 811 09 Bratislava. Tel.č.: 0948 241 841; email: info@cfk.sk Popis stavby Rodinný dom je murovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím a podkrovím. Rodinný dom je samostatne stojaci objekt v uličnej zástavbe nových rodinných domov v obci Lúky, označený súpisným číslom 380, postavený na pozemku, parcela č. 1101/11, k.ú. Lúky, obec Lúky, okres Púchov. Dispozičné riešenie: Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie, jedno podkrovie a základný pôdorys v tvare obdĺžnika, na ktorý v severnej časti nadväzuje časť, v ktorej sa nachádza garáž. Z východnej strany objektu je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu. Vzhľadom na skutočnosť, že sa vlastník nehnuteľnosti nedostavil v stanovenom termíne na obhliadku, podrobný popis riešenia dispozície nie je uvedený. Technické a konštrukčné riešenie: Základy sú zhotovené ako základové pásy z betónu, s vrstvou hydroizolácie. Podmurovka je zhotovená ako betónová z DT tvárnic. Obvodové a nosné konštrukcie 1. NP a podkrovia sú tvorené z pórobetónového muriva v skladobnej hrúbke do 400mm. Priečky a deliace konštrukcie sú v celom objekte zhotovené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 150mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC. Stropy nad 1. NP sú zhotovené ako železobetónové, monolitické a nad podkrovím sú stropy zhotovené z dosák SKT kotvených na krov sedlovej strechy. Strecha objektu je sedlová, s dreveným krovom, doskovým záklopom a jednoduchým latovaním. Krytina je zhotovená z pozinkovaného farebného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú riešené z hliníkového plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí zatepľovací systém s povrchovou úpravou akrylátovou omietkovou zmesou. Schody v objekte sú zhotovené ako železobetónové, monolitické s povrchom nástupníc z tvrdého dreva. Okná sú na celom objekte zhotovené ako drevené, zdvojené s izolačným dvojsklom, z EURO profilov. Dvere sú na báze tvrdého dreva v drevených zárubniach- plné alebo zasklené z tvrdého dreva, vstupné dvere sú zhotovené ako drevené v drevenej zárubni, z EURO profilov. Vráta do garáže sú zhotovené ako drevené v oceľovom ráme, otváravé. Povrchy podláh obytných miestností (1. NP) sú riešené z keramickej dlažby a povrchy podláh obytných miestností (2.NP) sú riešené ako laminátové parkety. Podlahy v priestoroch kúpeľne, WC, kuchyne a komunikačných priestorov sú zhotovené z keramickej dlažby. Vykurovanie objektu je teplovodné s oceľovými plechovými radiátormi ( v úrovni 1.NP podlahové). Ako zdroj vykurovania slúži kotol na drevo a ako zdroj TÚV slúži zásobníkový elektrický ohrievač. V rodinnom dome sa nachádza rozvod plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, rozvod plastového potrubia kanalizácie a svetelná a motorická elektroinštalácia. V objekte sa nachádzajú nasledovné zariaďovacie predmety a predmety technického vybavenia objektu: WC – 1.NP - sprchový kút, umývadlo, WC Combi Kuchyňa - 1.NP - kuchynská linka 6, 00 m., nerezový drez, sporák E/E, digestor Kotolňa – 1.NP - kotol na drevo, elektrický ohrievač TÚV, práčkový ventil Kúpeľňa – 2.NP - umývadlo x2, akrylátová rohová vaňa, WC Combi

Najnižšie podanie: 89.000,- €
Minimálne prihodenie: 500,- €
Dražobná zábezpeka: 5.000,- €
Dátumy obhliadok: 29.10.2019 o 14:00 hod a 13.12.2019 o 14:00 hod.