CARLTON SAVOY COMPLEX, Carlton Savoy Offices 2A, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré 1. kolo dražby bytu na Palackého ulici, Bratislava- m.č. Staré Mesto

1. kolo dražby bytu na Palackého ulici, Bratislava- m.č. Staré Mesto

KDE KDE: CARLTON SAVOY COMPLEX, Carlton Savoy Offices 2A, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré
kedy KEDY: 05.03.2020, 11:00

Spoločnosť Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o. vyhlasuje 1. kolo dražby bytu č. 2, vchod Palackého 10, 1.p., v bytovom dome súp. č. 46 na parcele registra „C“ č. 147, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 416 m2, evidované na liste vlastníctva č. 5262, katastrálne územie Staré Mesto, obec BA- m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 883/10000. Spoluvlastnícky podiel: 1/1.

Najnižšie podanie: 151.000,- €
Minimálne prihodenie: 1.000,- €
Dražobná zábezpeka: 10.000,- €
Tabuľková charakteristika:
Byt č. 2 v dome s.č. 46 post. Na p.č. 147
Popis
Predmetom dražby je byt č. 2 na 1. p. domu súpisné č. 46 na ulici Palackého 10 v Bratislave, zapísaný na liste vlastníctva č. 5262, katastrálne územie Staré Mesto, spolu so spoluvlastníckym podielom na dome, postavenom na parcele č. 147 a pozemok v spoluvlastníckom podiele 883/10000.
Technický a dispozičný popis obytného domu, zhodnotenie technického stavu:
Jedná sa o obytnú budovu situovanú v Bratislave-Starom Meste, v zástavbe podobných obytných domov v danej lokalite. Objekt má celkovo 4 nadzemné podlažia (suterén, prízemie, 1.-3. poschodie a podkrovie.). byt č. 2 sa nachádza na 1. poschodí. Objekt je situovaný na rovinatom teréne v centrálnej časti mesta Bratislava.
Po konštrukčnej stránke ide o stavbu, ktorej vertikálny nosný systém je vytvorený murovanými stenami. Základy sú pásové plošné pod nosnými vertikálnymi prvkami. Horizontálne nosné konštrukcie sú vytvorené ako murované tehlové, stropné dosky s rovným podhľadom. Schodisko je doskové. Zastrešenie je dreveným krovom. Krytina je povlaková z gumových pásov. Fasády sú opatrené omietkami. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dom je napojený na prípojku plynu, vody, elektriny a kanalizácie. Vertikálnu komunikáciu v objekte zabezpečuje schodisko. Na prízemí domu sa nachádza nebytový priestor využívaný ako lekáreň.
Objekt bol daný do užívania v roku 1936.
S ohľadom na konštrukčné vyhotovenie s súčasný technický stav je predpokladaná celková životnosť stavby uvažovaná v intervale 120-150 rokov.
Spoločné časti domu:
Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a izolačné konštrukcie.
Spoločné zariadenia domu:
Spoločnými zariadeniami domu v danom prípade sú: bleskozvody, spoločné televízne antény, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, telefóne prípojky, plynové prípojky, rozvody plynu, odpadové stúpačky včítane odbočky, elektroinštalácie do skríň merania po istič, osvetlenie v spoločných častiach a zariadeniach, okná a dvere v spoločných priestoroch.
Dispozičné riešenie bytu nie je známe, byt nebol sprístupnený na obhliadku.
Pozemok
Pozemok sa nachádza na rovinatom teréne v zastavanej centrálnej časti mesta Bratislava, k.ú. Staré Mesto. Lokalita pri Redute, resp. hotely Carlton. Pozemok je prístupný z verejnej cesty a dostupný pešo, automobilovou (osobnou aj nákladnou) dopravou a je dostupnosť aj prostriedkom MHD (autobusy a električky). V danej lokalite je možnosť napojenia na rozvody všetkých inžinierskych sietí: elektriny, verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a rozvod zemného plynu.


Dátumy obhliadok: 18.02.2020 o 13:00 hod a 02.03.2020 o 13:00 hod.