CARLTON SAVOY COMPLEX, Carlton Savoy Offices 2A, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré 1. kolo dražby 3 izbového bytu na Batókovej ulici, Bratislava- m.č. Staré Mesto

1. kolo dražby 3 izbového bytu na Batókovej ulici, Bratislava- m.č. Staré Mesto

KDE KDE: CARLTON SAVOY COMPLEX, Carlton Savoy Offices 2A, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré
kedy KEDY: 05.03.2020, 11:30

Spoločnosť Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o. vyhlasuje 1. kolo dražby bytu č. 4-C, vchod Bartókova 2/A, 4.p., v bytovom dome súp. č. 6944 na parcele registra „C“ č. 2470/2; Spoluvlastnícky podiel: 1/1 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 10723/296107, evidované na liste vlastníctva č.7628, katastrálne územie Staré Mesto, obec BA- m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I a k tomu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parcely registra “C“ s parcelným číslom 2470/1, druh pozemku: záhrada, výmera: 984 m2, parcelné číslo 2470/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 611 m2 a parcelné číslo 2470/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 220 m2 spoluvlastnícky podiel o veľkosti 10723/296107, evidované na liste vlastníctva č. 7751, katastrálne územie Staré Mesto, obec BA- m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I. Spoluvlastnícky podiel: 1/1.

Najnižšie podanie: 271.000,- €
Minimálne prihodenie: 1.000,- €
Dražobná zábezpeka: 10.000,- €
Tabuľková charakteristika:
Byt č. 4-C v dome s.č. 6944 post. na p.č. 2470/2
Popis
Predmetom dražby je byt č. 4-C na 4. NP, t.j. 3. poschodí domu súpisné č. 6944 na ulici Bartóková orientačné číslo 2/A v Bratislave, zapísaný na liste vlastníctva číslo 7628, katastrálne územie Staré Mesto, spolu so spoluvlastníckym podielom na dome , postavenom na parcele č. 2470/2. Pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. 7751.
Technický a dispozičný popis obytného domu, zhodnotenie technického stavu:
Jedná sa o obytnú budovu situovanú v Bratislave – Starom Meste, v zástavbe podobných obytných domov v danej lokalite. Objekt má celkovo 6 nadzemných podlaží (suterén 1 a suterén 2, prízemie, 1. -5. poschodie). Byt sa nachádza na 3. poschodí- 4. nadzemné podlažie.
Objekt je situovaný v svahovitom teréne.
Po konštrukčnej stránke ide o stavbu, ktorej vertikálny nosný systém je vytvorený murovanými stenami. Základy sú pásové plošné pod nosnými vertikálnymi prvkami. Horizontálne nosné konštrukcie sú vytvorené ako monolitické železobetónové stropné dosky s rovným podhľadom. Schodisko je doskové. Zastrešenie je plochou strechou. Krytina je povlaková z gumových pásov. Fasády sú opatrené omietkami na báze umelej hmoty. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dom má ústredné vykurovanie vlastné pre každý byt, je napojený na prípojku plynu, vody, elektriny, so zaústením kanalizácie do verejného kanalizačného rozvodu. Vertikálnu komunikáciu v objekte zabezpečuje schodisko a výťah. Vnútorná úprava povrchov je vápennou hladkou omietkou.
Objekt bol daný do užívania v roku 2002. s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčastný technický stav je predpokladaná celková životnosť stavby uvažovaná v intervale 100 rokov.
Spoločné časti domu:
Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie a izolačné konštrukcie.
Spoločné zariadenia domu:
Spoločnými zariadeniami domu v danom prípade sú: bleskozvody, spoločné televízne antény, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, telefóne prípojky, plynové prípojky, rozvody plynu, odpadové stúpačky včítane odbočky, elektroinštalácie do skríň merania po istič, osvetlenie v spoločných častiach a zariadeniach, okná a dvere v spoločných priestoroch.
Spoločné časti a príslušenstvo domu
K bytu prináleží priľahlý pozemok. Príslušenstvom domu sú okapové chodníky.
Technický a dispozičný popis bytu, zhodnotenie technického stavu
Byt je situovaný na 4. NP. z dispozičného hľadiska byt obsahuje chodbu, 2 izby, obývačku prepojenú s kuchyňou, kotolňou, sklad, kúpeľňu s WC, balkón a loggiu.
Podlahy v izbách, chodbe a kuchyni bytu sú drevených veľkoplošných parkiet, v ostatných priestoroch bytu je keramická dlažba. Úprava povrchov stien je hladkými vápennými omietkami, v kúpeľni a v kuchyni okolo kuchynskej linky je keramický obklad stien. V kúpeľni je vaňa, umývadlo a WC. V kuchyni je kuchynská linka, šporák, nerezový drez, digestor, vstavaná chladnička, umývačka riadu. Dvere v byte sú plné hladké a presklené drevené. Okná sú plastové zdvojené s vákuovým zasklením. Vykurovanie je ústredné s vlastným kotlom ÚK, radiátory sú plechové ploché. Príprava TÚV je vlastná. Do bytu je inštalovaná prípojka telefónu, káblovej TV, domového vrátnika.
Predpokladaný je udržiavaný stav bytu.
Pozemok
Pozemok sa nachádza na svahovitom teréne v zastavanej časti mesta Bratislava, m.č. Staré Mesto, lokalita Machnáč. Prístupné sú po spevnenej asfaltovej komunikácií z ulice Bartókova 2/A a dostupné sú pešo, automobilovou ( osobnou aj nákladnou) dopravou a je dostupnosť aj k prostriedkom MHD ( autobusy a trolejbusy). V danej lokalite je možnosť napojenia na rozvody všetkých inžinierskych sietí: elektriky, verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a rozvod zemného plynu.


Dátumy obhliadok: 18.02.2020 o 14:00 hod a 02.03.2020 o 14:00 hod.