CARLTON SAVOY COMPLEX, Carlton Savoy Offices 2A, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré 1. kolo dražby pozemku v Bratislave, m.č. Ružinov

1. kolo dražby pozemku v Bratislave, m.č. Ružinov

KDE KDE: CARLTON SAVOY COMPLEX, Carlton Savoy Offices 2A, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré
kedy KEDY: 05.03.2020, 12:00

Spoločnosť Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o. vyhlasuje 1. kolo dražby pozemku so záhradným domčekom, súp. č. 15883 na parcele registra „C“ č. 1793/4, s pozemkami parcely registra “C“ s parcelným číslom 1793/3, druh pozemku: záhrada, výmera: 1601 m2 a parcelným číslom 1793/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 38 m2, všetko evidované na liste vlastníctva č. 313, katastrálne územie Ružinov, obec BA- m.č. Ružinov, okres Bratislava II. Spoluvlastnícky podiel: 1/1.

Najnižšie podanie: 109.000,- €
Minimálne prihodenie: 1.000,- €
Dražobná zábezpeka: 10.000,- €
Tabuľková charakteristika:
Predmetom dražby sú pozemky na liste vlastníctva č. 313 kvalifikované ako zastavané plochy a záhrady. Pozemok sa nachádza na rovinatom teréne v zastavanej časti mesta Bratislava, m.č. Ružinov. Prístup je z verejnej cesty. Lokalita je dostupná pešo, automobilovou (osobnou aj nákladnou) dopravou a je aj dostupnosť k prostriedkom MHD (trolejbusy). V danej lokalite je možnosť napojenia na rozvody všetkých inžinierskych sietí (elektriny, verejného vodovodu, verejnej kanalizácie) a aj na rozvod zemného plynu.
Pozemok nie je zastavaný. Zakreslený záhradný domček na p.č. 1793/4 nebol na pozemku fyzicky zistený. Pozemok slúži ako sklad stavebného materiálu a sklad prevozných stavebných buniek. Nad časťou pozemku sa nachádza vzdušný rozvod vysokého napätia. Ochranné pásmo vysokého napätia je 20-35 m na každú stranu od krajného káblu vedenia.


Dátumy obhliadok: 18.02.2020 o 15:00 hod a 02.03.2020 o 15:00 hod.