1. kolo dražby pozemkov v obci Tovarníky, okr. Topoľčany
1. kolo dražby pozemkov v obci Tovarníky, okr. Topoľčany
1. kolo dražby pozemkov v obci Tovarníky, okr. Topoľčany
1. kolo dražby pozemkov v obci Tovarníky, okr. Topoľčany
1. kolo dražby pozemkov v obci Tovarníky, okr. Topoľčany

1. kolo dražby pozemkov v obci Tovarníky, okr. Topoľčany

Spoločnosť Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o. pripravuje 1. kolo dražby pozemkov evidovaných na liste vlastníctva č. 1258, vedený Okresným úradom Topoľčany, katastrálny odbor, obec Tovarníky katastrálne územie Tovarníky Pozemky parcely registra “C“ • parc.č. 912/4, výmera 13967 m2, druh pozemku: orná pôda • parc.č. 920/2, výmera 1176 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria • parc.č. 921/2, výmera 51 m2, druh pozemku: ostatná plocha • parc.č. 935/487, výmera 33561 m2, druh pozemku: orná pôda Spoluvlastnícky podiel: 1/1. Ďalšie informácie budú čoskoro doplnené po vypracovaní znaleckého posudku Kontaktné údaje: Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o., 29.augusta 36A, 811 09 Bratislava. Tel.č.: 0948 241 841; email: info@cfk.sk