CARLTON SAVOY COMPLEX, Carlton Savoy Offices 2A, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré 1. kolo dražby bytu na Palackého ulici, Bratislava- m.č. Staré Mesto

1. kolo dražby bytu na Palackého ulici, Bratislava- m.č. Staré Mesto

kedy KEDY: 05.03.2020, 11:00
KDE KDE: CARLTON SAVOY COMPLEX, Carlton Savoy Offices 2A, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré

Spoločnosť Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o. vyhlasuje 1. kolo dražby bytu č. 2, vchod Palackého 10, 1.p., v bytovom dome súp. č. 46 na parcele registra „C“ č. 147, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 416 m2, evidované na liste vlastníctva č. 5262, katastrálne územie Staré Mesto, obec BA- m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 883/10000. Spoluvlastnícky podiel: 1/1.

Viac info
CARLTON SAVOY COMPLEX, Carlton Savoy Offices 2A, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré 1. kolo dražby 3 izbového bytu na Batókovej ulici, Bratislava- m.č. Staré Mesto

1. kolo dražby 3 izbového bytu na Batókovej ulici, Bratislava- m.č. Staré Mesto

kedy KEDY: 05.03.2020, 11:30
KDE KDE: CARLTON SAVOY COMPLEX, Carlton Savoy Offices 2A, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré

Spoločnosť Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o. vyhlasuje 1. kolo dražby bytu č. 4-C, vchod Bartókova 2/A, 4.p., v bytovom dome súp. č. 6944 na parcele registra „C“ č. 2470/2; Spoluvlastnícky podiel: 1/1 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 10723/296107, evidované na liste vlastníctva č.7628, katastrálne územie Staré Mesto, obec BA- m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I a k tomu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parcely registra “C“ s parcelným číslom 2470/1, druh pozemku: záhrada, výmera: 984 m2, parcelné číslo 2470/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 611 m2 a parcelné číslo 2470/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 220 m2 spoluvlastnícky podiel o veľkosti 10723/296107, evidované na liste vlastníctva č. 7751, katastrálne územie Staré Mesto, obec BA- m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I. Spoluvlastnícky podiel: 1/1.

Viac info
CARLTON SAVOY COMPLEX, Carlton Savoy Offices 2A, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré 1. kolo dražby pozemku v Bratislave, m.č. Ružinov

1. kolo dražby pozemku v Bratislave, m.č. Ružinov

kedy KEDY: 05.03.2020, 12:00
KDE KDE: CARLTON SAVOY COMPLEX, Carlton Savoy Offices 2A, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré

Spoločnosť Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o. vyhlasuje 1. kolo dražby pozemku so záhradným domčekom, súp. č. 15883 na parcele registra „C“ č. 1793/4, s pozemkami parcely registra “C“ s parcelným číslom 1793/3, druh pozemku: záhrada, výmera: 1601 m2 a parcelným číslom 1793/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 38 m2, všetko evidované na liste vlastníctva č. 313, katastrálne územie Ružinov, obec BA- m.č. Ružinov, okres Bratislava II. Spoluvlastnícky podiel: 1/1.

Viac info