Lokalita:
 3. kolo dražby rodinného domu s pozemkami, Banská Bystrica - Šalková VYDRAŽENÉ

3. kolo dražby rodinného domu s pozemkami, Banská Bystrica - Šalková VYDRAŽENÉ

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č.159, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne územie Šalková, a to • pozemky parcely registra "C" s parcelným číslom 757, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera parcely 415 m2 a s parcelný číslom 758, druh pozemku: Záhrady, výmera parcely 104 m2 • Stavby: rodinný dom, súpisné číslo 212 na parcele č. 757 Spoluvlastnícky podiel: 1/1 Rodinný dom s prístavbou s.č. 212 na parc.č. 757 k.ú. Šálková, bol prebudovaný z pôvodného domu postaveného v roku 1970, s povolenou prístavbou jednej bytovej jednotky – prístavby v 1.NP a v 2.NP. Rodinný dom bol dokončený a je užívaný od roku 1994. Prístavba domu nie je zaznamenaná v katastrálnej mape, t..j. nie je skutočný stav v súlade s právnou dokumentáciou stavby s.č. 212 na parc. ô. 757 k.ú. Šálková. Dom s prístavbou je samostatne stojaci so záhradou a parkovacou plochou pred domom, pri prístupovej ceste – ulica Podjavorinskej. Rekonštrukcia so zateplením domu bola prevedená kompletne, kúpeľne, kuchyne, podlahy – izolácie vonkajšie, výmena plastových okien a vstupných dverí, strechy s neobytným podkrovím. 1/ strešná konštrukcia s nerobotným podkrovím, krytina - škridla 2/ vnútorné a vonkajšie omietky so zateplením 3/ výmena a izolácia podláh 4/ kúpeľne na 1.NP a 2.NP s keramickou dlažbou a keramickými obkladmi 5/ vymenené plastové okná 6/ výmena dverí vnútorných a vonkajších 7/ prístavba domu je vybudovaný z muriva – tehiel v hr. 550 mm. 8/ dom je napojený na vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrický prívod NN 9/ záhradná úprava s osvetlením – zámková dlažba, záhony, studňa, gril. 10/ oplotenie murované so stĺpikmi a s drevenou rámovou výplňou 11/ v záhrade je drevené humno, so sedlovou strechou s krytinou zo škridle. Dispozícia v zmysle projektovej dokumentácie: 1. NP – 2 izby, technická miestnosť, kuchyňa, schodisko, kúpeľňa s WC 2. NP - kúpeľňa s WC, kuchyňa, 3 izby Samostatné podkrovie Predmet dražby je v stave primeranom jeho veku a vykonanej údržbe.

Viac info
 Pripravujeme dražbu domu s pozemkom v Prešove UPUSTENÉ

Pripravujeme dražbu domu s pozemkom v Prešove UPUSTENÉ

Pohľadávka veriteľa bola uhradená v plnej výške.

Viac info
 Pripravujeme dražbu bytu v Kysuckom Novom Meste UPUSTENE

Pripravujeme dražbu bytu v Kysuckom Novom Meste UPUSTENE

Viac info
 Pripravujeme dražbu prevádzkovej budovy s pozemkami v Považskej Bystrici

Pripravujeme dražbu prevádzkovej budovy s pozemkami v Považskej Bystrici

Viac info
 1.kolo dražby rodinného domu s pozemkom v Pezinku UPUSTENÉ

1.kolo dražby rodinného domu s pozemkom v Pezinku UPUSTENÉ

Spoločnosť Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o. vyhlasuje 1. kolo dražby rodinného domu s pozemkami v Pezinku, a to rodinného domu so súpisným číslom 2448 na parcele č. 2023/178 spoločne s pozemkami parcely registra “C“ s parcelným číslom 2023/59, druh pozemku: záhrady, výmera: 135 m2 a s parcelným číslom 2023/178, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 180 m2, všetko evidované na liste vlastníctva č. 1321, okres Pezinok, obec Pezinok, katastrálne územie Pezinok. Vyvolávacia cena: 140.000,00 Eur. Dražobná zábezpeka: 20.000 Eur Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Tomáš Trella, Panenská 24, 811 03 Bratislava Termín konania dražby: 12.03.2018 o 09:30 hod. Kontaktné údaje: Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o., 29.augusta 36A, 811 09 Bratislava. Tel.č.: 0948 241 841; email: info@cfk.sk

Viac info
 3.kolo dražby byt v Senci

3.kolo dražby byt v Senci

Jedná sa o dražbu bytu č. 1, vchod: 1, 1.p., v bytovom dome súp. č. 4222 na parcele č. 4090/ 65; podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 15480/83973, evidované na liste vlastníctva č. 6580, okres Senec, obec Senec, katastrálne územie Senec a k tomu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na pozemku parcely registra “C“ s parcelným číslom 4090/65, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 361 m2 o veľkosti 15480/83973 k celku, evidované na liste vlastníctva č. 6803, okres Senec, obec Senec, katastrálne územie Senec. Bytový dom na ulici M. Urbana 1, s.č. 4222 na parc. KN číslo 4090/65 je situovaný v lokalite obytných a rodinných domov v južnej časti okresného mesta Senec. Budova predstavuje štandard bytových domov realizovaných v poslednom období. Bytový dom je napojený na všetky verejné inžinierske siete. Nehnuteľnosť je prístupná po mestskej komunikácii so spevneným povrchom vozovky. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť, detské ihriská a iné. Bytový dom je celkovo 3 podlažný, pozostáva z dvoch nadzemných podlaží a jedného obytného podkrovia. V rámci bytového domu sa nachádza spolu 6 bytov a jeden nebytový priestor. Spoločnými časťami domu sú najmä: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod a vchodové priestory, schodište, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné a izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä: okná, dvere, hlavný domový vypínač, bleskozvod a uzemnenie, odkvapové žľaby a zvody, vodovodné, teplovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne, slaboprúdové a plynové prípojky, hlavný uzáver vody s hlavným vodomerom. Bytový dom je realizovaný ako murovaný stenový. Základová konštrukcia - stavba je založená v hĺbke do 1m na základových železobetónových pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie murované stenové. Schody sú dvojramenné železobetónové s predpokladaným povrchom z keramickej dlažby. Strešná konštrukcia je šikmá strecha, strešná krytina betónová tašková. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, úplné strechy a parapety. Vonkajšie omietky sú z ušľachtilou povrchovou úpravou, poškodené vo forme výskytu trhlín. Úprava vnútorných povrchov pozostáva z dvojvrstvovej vápennej omietky hladkej. Výplne otvorov - drevené z eurohranolov s izolačným zasklením. Vstupné dvere do obytného domu sú drevené z eurohranolov. Povrchy podláh v spoločných priestoroch sú prevažne z keramických dlaždíc. Elektroinštalácia v dome je svetelná aj motorická. Dom má kompletný rozvod bleskozvodu. Vnútorný vodovod pozostáva pravdepodobne z plastových rúr. Vykurovanie ako aj ohrev teplej úžitkovej vody je lokálny samostatný pre každý byt. Vnútorná kanalizácia pozostáva zo zvislých zvodov a ležatých rozvodov. V dome je rozvod zemného plynu v oceľových potrubiach. Bytový dom nie je vybavený výťahom. V dome je rozvod verejného telefónu, rozvody televízie, dom má zabezpečenú protipožiarnu ochranu. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete. Dom je komunikačne napojený na ulicu M. Urbana. Objekt bytového je primerane udržiavaný. Bytový dom bol postavený a daný do užívania v roku 2006. Byt číslo 1 na 1.p. vchod M. Urbana 1, nachádzajúci sa v bytovom dome súpisné číslo 4222 na parc. KN č. 4090/65, vrátane spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súpisné číslo 4222 vo veľkosti 15480/83973, k.ú. Senec, obec Senec, Senec. Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky je stavebnotechnický popis uvažovaný ako najpravdepodobnejší na základe predloženej projektovej dokumentácie a vizuálneho pohľadu do interiéru bytu cez dostupné okná. Ohodnocovaný päťizbový byt s príslušenstvom sa nachádza na 1.NP bytového domu - prízemie na úrovni okolitého terénu. Byt č.1 teda pozostáva z piatich obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchynský kút v rámci obývacej izby, vstupná hala, 2x kúpeľňa, 2x WC a komora. Na základe vizuálneho pohľadu do interiéru je zrejmé, že byt je v štádiu "holobytu". Na základe vyjadrenia obyvateľov bytového domu, ohodnocovaný byt nebol nikdy obývaný. Súčasťou bytu by malo byť jeho vnútorné vybavenie - rozvody vody (SV a TÚV), kanalizácie od stúpačiek, rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru vrátane ističov pre byt, rozvody ústredného kúrenia, zásuvka STA, zvonček, poštová schránka, ostatné nezistené. Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia je ohraničené vstupnými dverami do bytu, vrátane zárubní a hlavnými, uzavieracími ventilmi prívodu vody a elektrickými poistkami pre byt. Vykurovanie bytu nebolo zistené, predpoklad hliníkovými panelovými radiátormi. Byt by ma mať individuálny zdroj tepla (plynový kotol vrátane ohrevu teplej vody) nachádzajúci sa v byte, tento však nebol pri pohľade z okna zistený. Byt je napojený na centrálny rozvod vody a na kanalizačné zvody. Kuchyňa v čase obhliadky nebola osadená. Vybavenie kúpeľní a WC k termínu obhliadky nepredpokladám, byt bol zjavne nezariadený. Stúpačky vody a kanalizácie sú osadené v spoločnej šachte. Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné, ostatné neosadené. Okná bytu sú drevené z eurohranolov. Podlahy v byte len cementový poter. Povrchy stien a stropov sú vápenné hladké omietky. Byt bol v čase ohodnotenia neobývaný, v štádiu "holopriestoru". Celková podlahová plocha bytu je 154,81 m2. Pozemok, parc. KN č. 4090/65 sa nachádza v obytnej časti okresného mesta Senec. Polohu pozemku možno zaradiť ako južnú "okrajovú" časť mesta resp. vzhľadom na prebiehajúcu výstavbu a rozvoj mesta Senec do budúcna aj ako širšie centrum mesta s výborným prístupom. Základná občianska vybavenosť je dostupná v rámci lokality, komplexná v rámci mesta Senec alebo hlavného mesta SR Bratislava. Pozemok, parc. KN č. 4090/65 je plne zastavaný bytovým domom súpisné číslo 4222. Cena určená znaleckým posudkom: 128.000,00 Eur

Viac info
Zasadačka č. 218, 2. poschodie, Rybničná 9959/40, 831 06 Bratislava 1. kolo trojizbového bytu, Bratislava - Petržalka UPUSTENÉ

1. kolo trojizbového bytu, Bratislava - Petržalka UPUSTENÉ

kedy KEDY: 30.04.2015, 15:00 hod.
KDE KDE: Zasadačka č. 218, 2. poschodie, Rybničná 9959/40, 831 06 Bratislava

List vlastníctva č.: 2792 Okresný úrad, katastrálny odbor: Bratislava Okres: Bratislava V. Obec BA-m.č. PETRŽALKA Katastrálne územie Petržalka Byt č. 47 na 9.p. vchod Krásnohorská 5 s príslušenstvom, k.ú. Petržalka. Ohodnocovaný trojizbový byt s príslušenstvom sa nachádza na 9.NP (najvyššie podlažie) bytového domu.Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je vstupná hala, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, pivničná kobka nachádzajúca sa na úrovni 1.NP bytového domu a loggia. Pôdorysná plocha loggie nie je uvažovaná v rámci podlahovej plochy bytu. Technický stav bytu možno označiť ako "byt po čiastočnej rekonštrukcii" s primerane vykonávanou údržbou. V kuchyni je kuchynská linka z materiálov na báze dreva dĺžky 3,7m s kuchynským nerezovým drezom s ostatnou vodovodnou batériou a digestorom. Samostatne stojací plynový sporák. Vstupné dvere do bytu sú doplnené o bezpečnostný zámok. Ostatné dvere bytu sú dyhované v oceľových montovaných zárubniach. Okná bytu pôvodné drevené zdvojené doplnené o medziokenné žalúzie. Vnútorné steny a stropy bytu majú hladké omietky s maľbami. V kúpeľni sa nachádza plechová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo s ostatnými vodovodnými batériami, celostenový keramický obklad stien. Samostatná miestnosť WC je záchodová misa kombi, celostenový keramický obklad stien. Bytové jadro je betónové panelové. Vykurovanie bytu je teplovodné z centrálneho zdroja, oceľovými panelovými radiátormi doplnenými. Povrchy podláh - v obytných miestnostiach linoleum prekryté kobercami, v ostatných miestnostiach bytu keramická dlažba. Vybavením bytu je všetko jeho vnútorné vybavenie a to: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia, rozvody vody (SV, TÚV), rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA, kuchynská linka, zvonček, poštová schránka. Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a príslušenstva vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými poistkami pre byt. Predmet dražby je v stave primeranom jeho veku a vykonanej údržbe.

Viac info
Notársky úrad JUDr. Erika Szórádová, Vajnorská 98/k, Bratislava 1.kolo dražby bytu, Bratislava - Staré Mesto - Vydražené

1.kolo dražby bytu, Bratislava - Staré Mesto - Vydražené

kedy KEDY: 06.08.2015, 10:00
KDE KDE: Notársky úrad JUDr. Erika Szórádová, Vajnorská 98/k, Bratislava

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Erika Szórádová, Vajnorská 98/k, Bratislava Dátum konania dražby: 06.08.2015 Čas konania dražby: 10:00 hod. Dražba: 1. kolo dražby Predmet dražby: List vlastníctva č.: 6541 Okresný úrad, katastrálny odbor: Bratislava Okres: Bratislava I Obec BA-m.č. Staré Mesto Katastrálne územie Staré Mesto Pozemky parcely registra "C": Parcelné číslo Druh pozemku Výmera parcely - m2 7593/7 Zastavané plochy a nádvoria 258 Stavby: Súpisné číslo Na parcele č. Popis stavby/byt č. 2963 7593/ 7 Bytový dom/byt č.: 10, vchod: Kýčerské. 3, 4.p. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku : 640/10000 Spoluvlastnícky podiel: 1/1 Predmet dražby sa draží tak ako ,, stojí a leží“. Predmet dražby sa draží v podiele 1/1. Popis: Bytový dom číslo súpisné 2963 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele KN číslo 7593/7 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave, mestská časť Staré Mesto. Bytový dom sa nachádza v centrálnej časti mesta Bratislava, na okraji historického centra Hlavného mesta Slovenskej republiky, v obytných častiach s bytovými domami a nebytovými stavbami prevažne pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti bytového domu sa nachádza komplexná občianska vybavenosť, trhovisko, železničná stanica Bratislava hlavná stanica a iné. Bytový dom je s ustúpeným podlažím celkovo 7 podlažný objekt, pozostáva zo suterénu, prízemia a ďalších 5 nadzemných podlaží. Suterén je tvorený predovšetkým spoločnými časťami a zariadeniami bytového domu a pivničnými kobkami. Na prízemí sa nachádza vstup do bytového domu, prechodová komunikácia do dvornej časti a byt. Na ostatných nadzemných podlažiach sa nachádzajú bytové jednotky. V rámci bytového domu vchod Kýčerského 3 je umiestnených spolu 14 bytov. Byty sú prístupné schodiskom a osobným výťahom. Spoločnými časťami domu sú najmä: základy domu, strecha, chodby, technické priestory, obvodové múry, priečelia, prejazd, vchod, schodište, výťahová šachta, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné a izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä: strojovňa výťahu, výťah, bleskozvod, komín, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky. Bytový dom je realizovaný ako železobetónový skelet. Základová konštrukcia - stavba je založená v hĺbke nad 2m na predpokladanom základovom rošte, s vodorovnou a zvislou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie sú železobetónové monolitické stĺpové. Vodorovné konštrukcie - stropy sú železobetónové doskové s rovným podhľadom. Schody sú železobetónové monolitické s povrchovou úpravou terrazo. Strešná konštrukcia je jednoplášťová plochá strecha, krytina strechy je z PVC fólie Fatrafol. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, úplné strechy a parapety. Vonkajšie omietky sú tenkovrstvé šľachtené, ako súčasť kontaktného zatepľovacieho systému, na úrovni 1.NP keramický obklad. Úprava vnútorných povrchov pozostáva z dvojvrstvovej vápennej omietky. Výplne otvorov - okná sú v prevažnej časti bytov nové prevažne plastové s izolačným zasklením. Okná v spoločných nadzemných častiach sú nové, plastové s izolačným zasklením, suterénu jednoduché oceľové. Vnútorné keramické obklady sú bežné. Vstupné dvere do obytného domu sú oceľové, ostatné prevažne rámové s výplňou. Povrchy podláh prevažne tarrazové. Rozvody ústredného vykurovania sú z oceľových rúr. Elektroinštalácia v dome je svetelná aj motorická. Dom má kompletný rozvod bleskozvodu. Vnútorný vodovod pre studenú aj teplú úžitkovú vodu pozostáva z oceľových rúr. Vykurovanie ako aj ohrev teplej úžitkovej vody je centrálny z plynovej kotolne. Vnútorná kanalizácia pozostáva so zvislých zvodov a ležatých rozvodov. V dome je rozvod zemného plynu v oceľových potrubiach len do kotolne domu. Bytový dom vchod Kýčerského 3 je vybavený osobným výťahom. V dome je rozvod verejného telefónu, rozvody televízie, dom má zabezpečenú protipožiarnu ochranu. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete. Dom je komunikačne napojený na Kýčerského ulicu. Bytový dom bol postavený a daný do užívania v roku 1937. Za posledné obdobie bola na bytovom vykonaná výmena okien v schodiskovom trakte objektu za plastové s izolačným zasklením, realizácia kontaktného zatepľovacieho systému fasády a iné. Vzhľadom na použité stavebné materiály, konštrukčné riešenie ako aj technický stav bytového domu stanovujem životnosť na 150 rokov. Pozemok, parcela KN č. 7593/7 je z časti zastavaný stavbou bytového domu súpisné číslo 2963, zostávajúca časť pozemku je dvor. Byt číslo 10 na 4.p. vchod Kýčerského 3, nachádzajúci sa v bytovom dome Kýčerského 3 súpisné číslo 2963 na parc. KN č. 7593/7 vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 2963 vo veľkosti 640/10000, k.ú. Staré Mesto, obec Bratislava – mestská časť Staré Mesto, okres Bratislava I. Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky je stavebnotechnický popis byt (technický stav ako aj materiálové vyhotovenie) uvažovaný ako najpravdepodobnejší na základe výpovedí "susedov" v rámci bytového domu. Byt číslo 10 nachádzajúci sa na 4.NP pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je chodba, kuchyňa, WC, kúpeľňa, balkón, špajza a pivničná latovaná kobka. Pôdorysná plocha balkóna nie je uvažovaná v rámci podlahovej plochy bytu. Vybavením bytu je všetko jeho vnútorné vybavenie a to: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody (SV, TÚV), rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA , kuchynská linka, zvonček, poštová schránka. Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo byt, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt. Technický stav bytu nebol zistený. Byt bol k termínu obhliadky obývaný, užívaný pre potreby trvalého celoročného bývania. Povrchy stien a stropov sú vápenné hladké omietky. Povrchy podláh v obytných izbách sú korkové, v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Okná bytu v smere od ulice sú plastové s izolačným zasklením, okná do dvora objektu bytového domu nezistené. Vnútorné dvere sú hladké. Vykurovanie bytu je liatinovými panelovými radiátormi prostredníctvom domovej kotolne. Svetelná elektroinštalácia je vedená pod omietkou. Byt je napojený na centrálny rozvod teplej a studenej vody a na kanalizačné zvody. Vybavenie kuchyne, kúpeľne a WC uvažujem ako bežné štandardné. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou, v rámci ktorej sa nachádza kuchynský drez s vodovodnou batériou, sporák a digestor. V kúpeľni je vaňa a keramické umývadlo s pákovými vodovodnými batériami. Samostatná miestnosť WC je záchodová misa s nádržkou kombi. Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné vybavenie nehnuteľnosti rovnako ani jej užívaciu schopnosť.

Viac info
 Notársky úrad JUDr. Erika Szórádová, Vajnorská 98/k, Bratislava 1.kolo dražby bytu, Bratislava - Staré Mesto, ul. Slávičie údolie UPUSTENÉ

1.kolo dražby bytu, Bratislava - Staré Mesto, ul. Slávičie údolie UPUSTENÉ

kedy KEDY: 07.12.2015, 13:00
KDE KDE: Notársky úrad JUDr. Erika Szórádová, Vajnorská 98/k, Bratislava

1. kolo dražby nehnuteľností evidovaných na liste vlastníctva č. 5111, okres Bratislava I, obec BA-m.č. Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto, a to: Pozemky parcely registra "C" - parc. č. 2386/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 268 - parc. č. 2386/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 2074 - parc. č. 2386/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 268 - parc. č. 2386/5, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 269 Stavby - byt č. 3, vchod: Slávičie údolie 22, 1.p., v bytovom dome súp. č. 1574 na parcele č. 2386/5, 1575 na parcele č. 2386/4, 1576 na parcele č. 2386/2; Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 35/1000 - nebytový priestor: Priestor č. 2 -, vchod: GAR.B-004, prízemie v bytovom dome súp. č. 1574 na parcele č. 2386/5, 1575 na parcele č. 2386/4, 1576 na parcele č. 2386/2; Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6/1000 Výmera bytu je bez pivnice a loggie 97,86 m2. Vyvolávacia cena: 270.000 € Dražobná zábezpeka: 20.000 € Miesto: Notársky úrad JUDr. Erika Szórádová, Vajnorská 98/k, Bratislava Termín: 07.12.2015 o 13:00 hod. Kontaktné údaje: Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava Tel.č.: 0948 241 841; email: info@cfk.sk Znalecký posudok zašleme na požiadanie emailom.

Viac info
Notársky úrad JUDr. Ján Hamara,  M.R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica 1.kolo dražbu byt v Handlovej VYDRAZENE

1.kolo dražbu byt v Handlovej VYDRAZENE

kedy KEDY: 18.02.2016, 10:00
KDE KDE: Notársky úrad JUDr. Ján Hamara, M.R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica

Byt č.8, vchod 41 bytového domu č. 1809 Vzhľadom k technickému stavu domu a vzhľadom k údržbe a vykonaným opravám na dome (nové výplne otvorov, rekonštrukcia strechy vr. zateplenia, systémové zateplenie), ale s konštrukciami po životnosti (podlahy) a vzhľadom k neznámemu tech. stavu bytu je uvažované so životnosťou bytového domu 80 rokov. Oceňovaný byt sa nachádza v bytovom dome s piatimi obytnými poschodiami a jedným technickým. Dom je napojený na všetky verejné siete: vodovod, kanalizácia, plyn, teplo. Súčasťou rozvodov je aj káblová TV. Konštrukčne je dom vyhotovený z panelového muriva so systémovým polystyrénovým zateplením. Strecha plochá s krytinou z ťažkých asf. pásov po rekonštrukcii. Vodorovné konštrukcie - žel.bet. stropné panely. Podlaha vstupu a schodište - ker. dlažba a PVC po životnosti, klampiarske konštrukcie z pozink. plechu. Vonkajšie úpravy - silikátová omietka, vnútorné váp.cem. omietky. Spoločné dvere a okná domu nové plastové. Dom má bleskozvod, vnútorný vodovod oc.pozink.rúry, vnútorná kanalizácia liatina, štandardný výťah pred koncom životnosti. Pri dome možnosť parkingu, zeleň. Samotný 2-izbový byt nebol sprístupnený, má plastové okná, ostatné konštrukcie vzhľadom k nesprístupneniu nebolo možné zistiť, je možné vychádzať z predpokladu pôvodného stavu bytu - bežný štandard, a teda nie je možné určiť presné vybavenie nehnuteľnosti rovnako ani jej užívaciu schopnosť. Podlahová plocha v zmysle listu vlastníctva je 55,70 m2. Vzhľadom na skutočnosť, že predmet dražby nebol sprístupnený na vykonanie znaleckej obhliadky, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 ZODD t.j. ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii.

Viac info
späťpredošlá strana zobrazujem 1-10 / 45 nasledujúca stranaďalej